Zurück

  • Körper und Geist, Holz, Polypropylen, Mascha Mioni, 2018, revidiert 2020

Kunstpfad Trun / Art spel Rein

Körper und Geist, Mascha Mioni 2018 und
The Big Connection, Mascha Mioni Team, 2010
auf dem Kunstpfad Trun entlang dem jungen Rhein / Art spel Rein